1. Strona główna
 2. Regulaminy

Regulaminy

dokumenty do pobrania

REGULAMINY
 • Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych
  pobierz PDF
 • Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych (tekst duża czcionka)  pobierz PDF
UMOWY
 • Umowa na korzystanie z usługi dostępu do sieci Internet  – pobierz PDF
 • Umowa na korzystanie z usługi dostępu do sieci Internet (tekst duża czcionka) – pobierz PDF
 • Umowa na korzystanie z usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej  – pobierz PDF
 • Umowa na korzystanie z usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej (tekst duża czcionka) – pobierz PDF
 • Umowa na korzystanie z usługi telewizji kablowej  – pobierz PDF
 • Umowa na korzystanie z usługi telewizji kablowej (tekst duża czcionka) – pobierz PDF
CENNIKI
Dokumenty sporządzone przy użyciu dużej czcionki:
 •     cennik usług telekomunikacyjnych
 •     regulamin usług telekomunikacyjnych
 •     wzór umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
 •     udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Jednocześnie informujemy, że nasza strona internetowa i udostępniane za jej pośrednictwem informacje są dostosowane do wymagań Web Content Accessibility.

INTEGRA Paweł Mróz, ul. Graniczna 8A, 33-100 Tarnów, tel. 146243807, integra@tarnow.net.pl
Informacje zawarte na stronie www nie są ofertą handlową

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

tekst duża czcionka – pobierz PDF

 1.    Zapewniamy obsługę osób niepełnosprawnych na stanowisku w Biurze Obsługi Klienta. W ramach obsługi, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, umożliwimy komunikację osoby niesłyszącej lub niemówiącej z pracownikiem biura.

 2.    Zapewniamy bezpłatny dostęp do tłumacza polskiego języka migowego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Osoba niepełnosprawna w celu skorzystania z tego udogodnienia powinna zgłosić zamiar skorzystania z niego osobiście lub za pośrednictwem osoby wspomagającej, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. Udogodnienie zostanie udostępnione w uzgodnionym terminie.

3.    Zapewniamy dostępność lokalu dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem narządu ruchu, a w szczególności poruszających się na wózku inwalidzkim. W celu skorzystania z tego udogodnienia (podjazd dla wózka) należy skorzystać z domofonu zainstalowanego przed wejściem do BOK. W odpowiedzi pracownik BOK, otworzy drzwi, zainstaluje odpowiednie najazdy na schody, udzieli pomocy przy wjechaniu wózkiem inwalidzkim do wnętrza lokalu.

4.    Udostępniamy na papierze przy użyciu dużej czcionki oraz w postaci elektronicznej w formacie tekstowym na stronie internetowej informacje o wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych oferowanych przez naszą firmę, wzór umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, cennik usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

5.    Udostępniamy na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, wzór umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, cennik usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, sporządzone na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym albo na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym, przy czym za teksty autentyczne uznaje się ogólne warunki, wzory umów oraz regulaminy i cenniki przygotowane przez dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych w alfabecie łacińskim.

6.    Udostępniamy na każde żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej będącej stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej w postaci pisemnej lub elektronicznej:

 a)     informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych, sporządzone na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym. W przypadku zgłoszenia takiego żądania przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiona faktura, realizujemy je niezwłocznie po wystawieniu faktury, a w przypadku okresu rozliczeniowego, za który już została wystawiona faktura, realizujemy je w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia,

 b)     szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.

 7.    Przekazujemy na każde żądanie abonenta będącego osobą niepełnosprawną, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, informacje o oferowanych przez naszą firmę wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej na udostępniony w tym celu przez abonenta adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku osoby niewidomej lub słabowidzącej takie informacje sporządzamy na papierze przy użyciu dużej czcionki w alfabecie Braille`a lub, w przypadku wysyłania ich pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.

 8.    W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących zasadności realizacji udogodnienia, o którym mowa w ust. 2 i 6, związanych z rodzajem lub stopniem niepełnosprawności osoby żądającej jego realizacji, reprezentant naszej firmy przed realizacją udogodnienia ma prawo zażądać okazania, do wglądu, przez osobę żądającą realizacji udogodnienia, dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Skip to content